Sản phẩm được yêu thích nhất

syntax error: select count(id) as number from table_favourite where id_pro=