Trượt điện Panasonic DH6385K 5P 20A 300V UD-Type

1 Yêu thích
  • Mã: Trượt điện Panasonic DH6385K 5P 20A 300V UD Type
  • Xuất xứ: Panasonic
  • Giá: 9.000.000 VNĐ
  • Mô tả:

    Trượt điện Panasonic DH6385K 5P 20A 300V UD Type

    Trượt điện DH6385K

  • Ngày đăng:07-08-2021
  • Lượt xem: 918
Số lượng:

Trượt điện Panasonic DH6385K 5P 20A 300V UD Type

Mã hàng / Model 

Trượt điện Panasonic DH6385K

Dòng định mức / Current rate

20A

Dải áp cho phép / Allowable Operating Voltage

300V

Số pha / Number of phase

5P

Terminal đấu nối cáp / Maximum cable connecter

3.5mm2

Loại / Type

UD-Type

Ray điện / Ducts

30A/60A

Cân nặng / Weight

2000g

Thương Hiệu / Brand

Panasonic-Japan


- Kích thước trượt điện DH6385K và trượt điện DH6384K :
DH2411 DHU2412 DH2412 DHU2413 DH2413 DH2423 DH2451 DH2453K DH2453 DH2454 DH2455 DH2456 DHU2511 DH2511 DHU2512 DH2512 DHU2513 DH2513 DHU2510 DH2510 DH2799 DHU2521 DH2521 DHU2522 DHU2531 DH2531 DH2522 DL741Y DLEF3 DLEF4 DHU2582 DH2582 DHU2583 DH2583 DHU2586 DH2586 DHU2581 DH2581 DHU2580 DH2580 DHU2584 DH2584 DHU2411 DH25871 DH25872 DH25873 DH25874 DH25875 DH25876 DH25878 DH25879 DH25821 DH25831 DH25822 DH25832 DH2492 DH24823 DH24824 DH24825 DH24833 DH24834 DH24835 DH24821 DH24831 DH24822 DH24832 DH24871 DH24872 DH24873 DH24874 DH24875 DH24876 DH24877 DH24878 DH2474 DH2485K DH2486K DH2481 DH2491 DH2473 DH2477 DH2461 DH2465 DH2466 DH2471 DH2462 DH2781 DH2782 DH2783 DH2784 DH2785 DH2773 DH2774 DH2777 DH2775 DH2776 DH2786 DH2787 DH2789 DH2788 DH2421 DHU2422 DH2422 DHU2431 DH2431 DH2423 DH2799 DH2451 DH2455 DH2456 DH2452K DH2453 DH2454 DL741Y DLEF3 DLEF4 DHU2482 DH2482 DHU2483 DH2483 DHU2484 DH2484 DHU2481 DH2481 DH2463 DHU2471 DH2471 DH2811 DH2812 DH2813 DH2823 DH2851 DH2852 DH2854 DH2882 DH2883 DH2886 DH2896 DH2887 DH2888 DH2897 DH2898 DL741Y DH2899 DH2831 DH2821 DH2822 DH2874 DLEF3W DH2789 DHU2711 DH2711 DHU2712 DH2712 DHU2713 DH2713 DH2799 DHU2721 DH2721 DHU2722 DH2722 DH2723 DHU2731 DH2731 DHU2732 DH2732 DHU2733 DH2733 DHU2734 DH2734 DHU2735 DH2735 DHU2781 DH2781 DHU2782 DH2782 DHU2784 DH2784 DH2791 DH2792 DH2771 DH2772 DH2751 DH2752 DH2798 DH2455 DH2456 DH2754 DH2750 DHU2611 DH2611 DHU2612 DH2612 DHU2612 DH2613 DH2699 DHU2621 DH2621 DHU2622 DH2622 DH2623 DHU2631 DH2631 DHU2632 DH2632 DHU2633 DH2633 DHU2634 DH2634 DHU2635 DH2635 DHU2683 DH2683 DH2684 DH2671 DH2672 DH2650 DH2651 DH2652 DH2698 DH2697 DH5801 DH5901L DH5823 DH5824 DH5825 DH5826 DH5827 DH5828 DH5863 DH5864 DH5865 DH5866 DH5867 DH5868 DH5886 DH5882 DH5833 DH5834 DH5835 DH5836 DH5837 DH5838 DH5843 DH5844 DH5845 DH5846 DH5847 DH5848 DH5853 DH5854 DH5855 DH5856 DH5857 DH5858 DH5873 DH5874 DH5875 DH5876 DH5877 DH5878 DH5890 DH5891 DH5892 DH5883 DH5885 DH5884 DH5603 DH5604 DH5605 DH5606 DH5623 DH5624 DH5625 DH5626 DH5613 DH5614 DH5615 DH5616 DH56131 DH56141 DH56151 DH56161 DH5681 DH5682 DH5633 DH5634 DH5635 DH5636 DH5643 DH5644 DH5645 DH5646 DH5653 DH5654 DH5655 DH5656 DH5773K DH5774K DH5775 DH5776 DH5690K DH5691K DH5692K DH5693 DH5694 DH5695 DH5684 DH5685 DH5430 DH5438 DH5436 DH5434 DH5431 DH5460 DH5468 DH5466 DH5464 DH5461 DH5450 DH5458 DH5456 DH5454 DH5451 DH5440 DH5448 DH5446 DH54444 DH5441 DH5470 DH5478 DH5476 DH5474 DH5471 DH5513 DH5514 DH5512K DH5522K DH5532 DH5515 DH5561K DH5563K DH5566 DH5562K DH5564K DH5565 DH5516 DH5517 DH5520 DH5552K DH5553K DH5554 DH5582 DH5581 DH5518 DH5538K DH5575 DH5240 DH5240 DH5241 DH5242 DH52401 DH52411 DH52421 DH52409 DH5320 DH5321 DH5322 DH52403 DH52413 DH5245 DH5560 DH5512S DH552S DH5516S DH5517S DH5520 DH5240S DH5241S DH5242S DH5761 DH5763 DH5765 DH5762 DH5764 DH5766 DH5767 DH5768 DH5769 DH5791 DH5793 DH5795 DH5792 DH5794 DH5796 DH5797 DH5798 DH5799 DH5751 DH5753 DH5755 DH5752 DH5754 DH5756 DH5731 DH5733 DH5735 DH5732 DH5734 DH5736 DH5703 DH5704 DH5705 DH5706 DH5707 DH5707 DH5713K DH5714K DH5715 DH57031 DH57131 DH57041 DH57141 DH57051 DH57151 DH5723 DH5724 DH5725 DH5725 DH5727 DH5773K DH5774K DH5775 DH5743K DH5744K DH5745K DH5746K DH5747K DH5748K DH5741K DH5742K DH5783 DH5784 DH5785 DH5786 DH5787 DH5788 DH5781 DH5782 DH5245 DH5749K DH5011DH5013 DH5016 DH5020 DH5022 DH5025 DH5110 DH5112 DH5115 DH5110 DH5105 DH5141 DH5142 DH5140 5180 DH5163 DH5164 DH5165 DH5240 DH5241 DH5242 DH52401 DH52411 DH52421 DH5245 DH52409 DH5320 DH5321 DH5322 DH52403 DH52413 DH50111 DH50131 DH50132 DH5013S DH5022S DH5163S DH5164S DH5165 DH5240S DH5241S DH5242S DH6123 DH6122 DH6121 DH6133 DH6132 DH6131 DH6143 DH6142 DH6141 DH6153K1 DH6152 DH6151 DH6223 DH6222 DH6221 DH6233K1 DH6232 DH6231 DH6243 DH6242 DH6241 DH6253K1 DH6252 DH6251 DH6433K1 DH6432 DH6431 DH6161K DH6171K DH6181 DH6191 DH6261K DH6271 DH6281 DH6291 DH6471 DH6172 DH6192 DH6472 DH6173 DH6193 DH6473 DH6112 DH6114 DH6412 DH6134 DH6135 DH6136 DH6137 DH6138 DH6138 DH6156 DH6158 DH6234 DH6235 DH6236 DH6237 DH6238 DH6239 DH6256 DH6258 DH6236 DH6238 DH6111 DH6411 DH6113 DH6413 DH6165 DH6175 DH6185 DH6195 DH6266 DH6276 DH6296 DH6362 DH6363 DH6364 DH6365 DH63656 DH6367 DH6075 DH6076 DH6168K DH6178K DH6476 DH6477 DH6369 DH6021 DH6022 DH6023 DH6031 DH6032 DH6041 DH6042 DH6043 DH6051 DH5052 DH6053 DH6061 DH6071 DH6081 DH6091 DH6065 DH6005 DH6085 DH6095 DH6533 DH6553 DH6633 DH6933 DH6117K DH6191 DH6671K DH6691 DH6943 DH6574 DH6592 DH6953 DH6573 DH6593 DH6963 DH6512 DH6514 DH6515 DH6275 DH6295 DH6575 DH6676 DH6696 DH612301 DH612201 DH612101 DH614301 DH614201 DH614101 DH616101 DH618101 DH6120512 DH6140512 DH6121011 DH6141011 DH6120502 DH6130502 DH6140502 DH6150502 DH6220502 DH6230502 DH6240502 6250502 DH6430502 DH6121203 DH6131203 DH6141203 DH6151203 DH6221203 DH6231203 DH6241203 DH6251203 DH6431203 DH6372 DH6373 DH6374 DH6375 DH6377 DH6379 DH6397 DH6394 DH6395 DH6399 DH6393 DH6382 DH6383 DH6387 DH6384 DH6385 DH6389 DH6775 DH6763 DH6795 DH6768 DH6116 DH6000 DH6001 DH6117 DH6119 DH6417 DH6108 DH6109 DH6166 DH6167 DH6100 DH6101 DH6102 DH6103 DH6104 DH6105 DH6208 DH6209 DH6106 DH6107 DH6202 DH6203 DH61231 DH641331 DH61431 DH61531 DH64331 DH6000 DH6001 DH70006K DH71006K DH80 DH82 DH85 DH89 DH58871 DH58851K  

Hủy

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Cart 0Giỏ hàng zalo whatsapp Sản phẩm yêu thích
Yêu thích